Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Verdensmålsplakater

Skabt til skoler, institutioner og virksomheder, der arbejder med De 17 verdensmål

De 17 Verdensmål er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem til 2030.

Til inspiration har vi skabt 17 Verdensmålsplakater, der har til formål at fremme kendskab og interaktion omkring De 17 Verdensmål.

Plakaterne pynter vægge i den offentlige- såvel som den private sektor, på både skoler, institutioner, virksomheder, organisationer og kommuner – kort sagt, alle steder der engagerer sig i De 17 Verdensmål.

Plakaterne kan købes enkeltvis eller i sæt.

Hver verdensmålsplakat er skabt ud fra et æstetisk blik, der udtrykker verdensmålet gennem:
– Silhouette design
– Verdensmål & Delmål
– Kort skriv om Verdensmålet
– QR kode der linker ind til den officielle Verdensmålsside; www.verdensmaal.org

Plakaterne bliver trykt på Cradle-to-cradle af KLS Pureprint, der sikrer et så CO2-Neutralt tryk som mulig. Rammerne er af glas med Massiv eg, der er FSC-Certificeret. Med andre ord, verdensmålsplakaterne er så grønne som mulig – med henblik på en ting; at skabe inspiration mod De 17 Verdensmål.

ALLE 17 VERDENSMÅLSPLAKATER (SÆT)

De 17 Verdensmål er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem til 2030.

Til inspiration har vi skabt 17 Verdensmålsplakater, der har til formål at fremme kendskab og interaktion omkring De 17 Verdensmål.

Plakaterne pynter vægge i den offentlige- såvel som den private sektor, på både skoler, institutioner, virksomheder, organisationer og kommuner – kort sagt, alle steder der engagerer sig i De 17 Verdensmål.

PRIS: fra 5.000 kr. ekskl. moms

VERDENSMÅL 1: AFSKAF FATTIGDOM

Kort om verdensmål 1:

Fattigdommen på verdensplan er raslet ned gennem den seneste genera­tion. I 1990 levede godt hver tredje person på jorden i eks­trem fattigdom – i 2019 var det hver tiende. Til gengæld er danske børn i fattigdom næsten fordoblet på 20 år. Andelen af ekstremt fattige er raslet ned, men der er stadig lang vej til at afskaffe fattigdom. Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden.

PRIS: fra 400 kr. ekskl. moms

VERDENSMÅL 2: STOP SULT

Kort om verdensmål 2:

Verdensmål 2 handler om, at ingen mennesker skal sulte, og at der skal være god, sund og bæredygtig mad til alle. I en dansk sammenhæng handler målet især om, at flere skal spise sundt, og at alle skal have råd til god og varieret kost. Både i Danmark og på verdensplan fører usund kost hvert år til en række livsstilssygdomme og problemer som koncentration og læring. Den udvikling sigter verdensmål 2 efter at vende.

PRIS: fra 400 kr. ekskl. moms

VERDENSMÅL 3: SUNDHED OG TRIVSEL

Kort om verdensmål 3:

Verdensmål 3 handler om, at alle menne­sker i alle aldre skal have mulighed for et godt helbred – både fysisk og psykisk. Inden 2030 skal der være gjort en ende på epi­demierne aids, malaria og tuberkulose, og alle i verden skal have adgang til vac­ciner og en grad af universel sygesikring. Verdensmål 3 sigter efter, at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

PRIS: fra 400 kr. ekskl. moms

VERDENSMÅL 4: KVALITETSUDDANELSE

Kort om verdensmål 4:

Verdensmål 4 handler om, at alle skal have adgang til god uddannelse og mulighed for livslang læring. Det danske skolesystem er internationalt anerkendt for at være et af de bedste og mest lige i verden. Alligevel er der udfordringer i skolesystemet. I en dansk sammenhæng er der fokus på at bryde den negative sociale arv, så de børn, der kommer fra bogligt svage hjem, også får en uddannelse. Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

PRIS: fra 400 kr. ekskl. moms

VERDENSMÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Kort om verdensmål 5:

Verdensmål 5 handler om, at kvinder og piger skal have samme muligheder og rettigheder som mænd, og at al konsbaseret vold skal stoppe inden 2030. I Danmark er mænd og kvinder næsten lige i for­hold til loven. Men der kan være langt fra formelle rettigheder til den reelle lighed, og derfor handler målet i en dansk kontekst især om at mindske den skjulte ulighed.

PRIS: fra 400 kr. ekskl. moms

VERDENSMÅL 6: VAND OG SANITET

Kort om verdensmål 6:

Verdensmål 6 handler om, at alle mennesker skal have lige adgang til drikkevand, santitet og hygiejne – dette indebærer også ordentlige toiletforhold og kloakering. Rent vand og sanitet er en af de vigtig­ste forudsætninger for sund­hed. Dårlige toiletforhold og urent drikkevand fører eksempelvis til diarré, der er en af de største dødsårsager globalt, især for børn.

PRIS: fra 400 kr. ekskl. moms

VERDENSMÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI

Kort om verdensmål 7:

Verdensmål 7 handler både om at sikre stabil elektricitet til alle, og at endnu mere af strømmen skal komme fra vedvarende energikilder. Der sker heldigvis fremskridt på verdensplan. Procentdelen af personer, der ikke har strøm, er faldet støt gennem den seneste gen­eration. Adgang til energi er utrolig vigtig – også for verdens fattigste – med strøm i kontakten kan man holde butikker og skoler åbne om aftenen, børn kan læse lek­tier, når solen er gået ned og mobiltelefoner kan lades op.

PRIS: fra 400 kr. ekskl. moms

VERDENSMÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Kort om verdensmål 8:

Verdensmål 8 handler om, at de, der har mindst, skal have mulighed for at arbejde sig ud af fattigdommen gen­nem anstændigt arbejde, med ordentlige rettigheded. Vækst er dog ikke altid en garanti for, at de fat­tigste lande i verden også får gavn af den nye velstand.

PRIS: fra 4o0 kr. ekskl. moms

VERDENSMÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Kort om verdensmål 9:

Verdensmål 9 handler om at få alle verdens lande til at løbe rundt på en smartere måde. Det kræver flere og bedre veje, jernbaner og havne, så vi nemmere kan handle med hinanden. Derudover skal alle have teknologisk infrastruk­tur som internet- og telefonadgang, så vi på tværs af lande og samfund kan kommunikere og dele viden.

PRIS: fra 400 kr. ekskl. moms

VERDENSMÅL 10: MINDRE ULIGHED

Kort om verdensmål 10:

Verdensmål 10 handler om at gøre den økonomiske ulighed mellem mennesker og lande mindre. Den største faktor for det enkelte men­neskes levestandard er kort sagt, hvor det bliver født og af hvem. Men der kom­mer langsomt mere og mere fokus på, at den ekstreme ulighed skal bekæmpes. I Danmark er der en relativt mindre for­skel på dem, der tjener mest og dem, der tjener mindst, i forhold til resten af verden.

PRIS: fra 400 kr. ekskl. moms

VERDENSMÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Kort om verdensmål 11:

Det forventes at i to tredjedele af verdens befolkning vil bo i byer i 2050. Derfor er det vigtigt, at verdens byer og lokalsam­fund bliver bæredygtige – både når det handler om miljø og om sociale forhold. Men byerne har nogle store udfordringer, som skal løses: Luftforurening, affaldshåndtering, manglende offen­tlig transport, samt slum og andre dårlige boliger.

PRIS: fra 400 kr. ekskl. moms

VERDENSMÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Kort om verdensmål 12:

Verdensmål 12 handler om, at vi skal fordele forbruget mere ligeligt mellem landene. Det handler også om at alle lande i verden skal blive bedre til at genanvende ressourcer, undgå ressourcespil, og gøre forbruget mere bæredygtigt. I Danmark er vi langt fremme i forhold til at udvikle teknologier, som kan gøre produktion og forbrug mere bæredygtigt. Dog ligger vi helt i top over de lande, der forbru­ger allermest.

PRIS: fra 400 kr. ekskl. moms

VERDENSMÅL 13: KLIMAINDSATS

Kort om verdensmål 13:

Verdensmål 13 om, at klimaforandringerne skal bremses, så mange fremti­dige generationer kan leve gode liv på jorden. Vi ser allerede mange konsekvenser af, at vores klima forandrer sig: Stigende verdenshave, havis, der smelter på nordpolen, og eks­tremt vejr som skovbrande, hedebølger og oversvøm­melser. Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

PRIS: fra 400 kr. ekskl. moms

VERDENSMÅL 14: LIVET I HAVET

Kort om verdensmål 14:

Verdensmål 14 handler om at forbedre og beskytte livet i verdens have. Der skal langt mindre forurening ud i havene, overfiskeri skal stop­pes, og så skal vi blive meget bedre til at beskytte havets økosystemer. Det står ikke godt til i de danske farvande. Det skyldes blandt andet mange år med hårdhændede fisk­erimetoder, som har ødelagt havbunden, samt foruren­ing med plastik og andre stoffer.

PRIS: fra 400 kr. ekskl. moms

VERDENSMÅL 15: LIVET PÅ LAND

Kort om verdensmål 15:

Verdensmål 15 handler om, at vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land. Vi skal fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse samt standse jordforringelser og tab af biodiversitet. Det er vigtigt, at verden han­dler nu, for den globale biodiversitetskrise er drevet af os mennesker.

PRIS: fra 400 kr. ekskl. moms

VERDENSMÅL 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Kort om verdensmål 16:

Verdensmål 16 handler om, at alle skal kunne leve trygge og fredelige liv i inkluder­ende samfund, hvor der er tillid mellem borgere, insti­tutioner og politikere. Verdensmål 16 er et af de mål, hvor Danmark klarer sig rigtig godt, og Danmark er flere gange blevet udnævnt til verdens mindst korrupte land.

PRIS: fra 400 kr. ekskl. moms

VERDENSMÅL 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING

Kort om verdensmål 17:

Verdensmål 17 handler om, at hele verden skal arbejde mere og tættere sammen, for at indfri verdensmålene. Landene skal arbejde sammen både teknologisk, økonomisk og politisk. Det gælder for både virksomheder, myndigheder og civilsamfud.

PRIS: fra 400 kr. ekskl. moms

Scroll to Top